מטפלת | עוזרת בית | עוזרות  | מנהלת משק בית
כרגע 41 מטפלות פעילות באתר
אופר | מטפלות | בייביסיטר

תקנון אתר אופר – Aupair.co.il

ברוכים הבאים לאתר "Aupair.co.il" (להלן - "האתר" ו/או "Aupair.co.il") – האתר מופעל ומנוהל על ידי מונסייט תוכנה בע"מ - חברה לבניית אתרים, רח' אופנהיימר 5, רחובות, 76701
(להלן - "Aupair.co.il"). בעת אישור תקנון האתר, הינך חותם על הסכם עם Aupair.co.il כי תנהג בהתאם לתקנון זה (להלן "ההסכם"). האמור בלשון זכר תקף גם בלשון נקבה.


תנאי השימוש
השימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים בידי Aupair.co.il לכל מטרה שהיא, הינו בכפוף להסכמתך לנהוג ע"פ תנאי השימוש המפורטים להלן וכפי שישונו מעת לעת (להלן - "תנאי השימוש") ובכפוף להוראות כל דין ולהוראות והנחיות שימסרו (אם יימסרו) לך, מעת לעת, ע"י Aupair.co.il ו/או ספקי שירותים.
תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין Aupair.co.il לבין כל משתמש באתר ו/או בשירותי Aupair.co.il (להלן " המשתמש"), ומהווה הסכמה מצד המשתמש לנהוג בהתאם לתנאי השימוש כפי שיעודכנו מעת לעת. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר.
המשתמש מאשר כי הינו משתמש בשירות לצרכיו האישיים בלבד, שלא לצורך מסחרי,  ומתחייב כי לא יאפשר לאחרים להשתמש בשירותים באמצעות פרטי המנוי הסודיים שלו (לרבות הסיסמה).
Aupair.co.il, שומרת לעצמה, בכל עת, את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש.


האתר והשירותים

1. Aupair.co.il הינו אתר המספק פלטפורמה אינטרנטית לקישורהינו אתר המספק פלטפורמה אינטרנטית לקישור בין מעסיקים פוטנציאלים (להלן "מעסיק") המעוניינים להעסיק עובדים בטיפול בילדים ובני משפחה בתפקיד בייביסיטר, מטפלת, אופר וניהול משק בית (להלן "עובד").

2. בהסכם זה, האתר וכן כל יתר השירותים אשר מסופקים כעת ו/או יסופקו בעתיד בידי Aupair.co.il וכפי שישונו מעת לעת ( להלן "השירותים").

3. למען הסר ספק, Aupair.co.il אינה חברת כוח אדם, אינה מראיינת מעסיקים ועובדים פוטנציאלים, אינה אחראית לנכונות הפרטים המופיעים באתר או הצהרות ומצגי מעסיקים ועובדים, אינה מתחייבת כי מעסיק המנוי לאתר יימצא עובד המתאים לדרישותיו ואינה מתחייבת כי עובד הנרשם לאתר אכן ימצא עבודה כלשהיא.

4. אופן מתן השירותים:

 א. המועמדים לעבודה יוכלו להירשם לאתר ולהזין את פרטיהם אל מאגר המידע המנוהל בידי Aupair.co.il.

ב. המעסיקים יוכלו לגלוש באתר, לעשות שימוש במנוע החיפוש ולעיין בכרטיסי העובדים.

 ג. מעסיקים אשר ירכשו מנוי לשירותים, יהיו זכאים לצפות בפרטי הקשר המוזנים למערכת (טלפון ו/או דואר אלקטרוני) של העובדים בהתאם לתנאי המנוי וכל עוד המנוי בתוקף.

5. Aupair.co.il  אינה מבצעת כל ניפוי של המנויים הנרשמים לשירות, אינה ממליצה על המועמדים ואינה מחווה דעה על התאמת המועמדים לתפקיד זה או אחר.

6. Aupair.co.il, אינה אחראית לנכונות המידע אותו יספקו מועמדים ו/או מפרסמים באתר.

7. Aupair.co.il, אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, נלווה ו/או תוצאתי, פיסי, ממוני או נפשי הנובע מיצירת קשר עם מנויים, מועמדים ומפרסמים באתר. אינה אחראית על הפגשתם או על תוצאות יצירת הקשר ביניהם.

8. Aupair.co.il, אינה ולא תהווה צד או ערב לכל עסקה בין מעסיקים, עובדים וצד ג' כלשהו, בין אם בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה, בין אם נפגשו באמצעות האתר ובין אם לא, ואינה זכאית לכל דמי תיווך או עמלה בגין הסכמים אלה.

9. Aupair.co.il, אינה אחראית לתנאי העסקתו ולתשלום שכרו של עובד כלשהו, ולא תישא באחריות לכל נזק או אבדן שיגרמו לעובד או למעסיק.

10. ,Aupair.co.il לא תישא בכל אחריות לכל נזק או פגיעה ישירה ו/או עקיפה שייגרמו למעביד או לגורם כלשהו ע"י העובד שאותר באמצעות האתר או באמצעות שירותי Aupair.co.il.

11. Aupair.co.il, זכאית לשנות כרצונה ומעת לעת את עיצוב, מראה ומבנה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

12. השירותים ב- Aupair.co.il מוצעים למשתמש כמות שהם .(AS-IS)  Aupair.co.il אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים ו/או האתר לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש.זמינות האתר
זמינות האתר והשירותים תלויה בין היתר, בפעילות תקינה של רשת האינטרנט ובשירותיהם ושל ספקים שונים לרבות ספקי תשתיות, תוכן, סליקה וכיו'ב. Aupair.co.il, תפעל כמיטב יכולתה לאפשר פעילות תקינה וזמינות גבוהה של האתר, אולם אינה מתחייבת כי האתר והשירותים בחלקם או במלואם, יהיו זמינים בכל עת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל Aupair.co.il, אינה מתחייבת שהשימוש בשירות יהיה מובטח, בלתי נתון להפרעות, זמין בכל זמן, נקי משגיאות, ומתאים לדרישות המשתמש. כמו כן אינה מתחייבת לתקן כל פגם או ליקוי בשירות..
Aupair.co.il רשאית לנתק, להגביל ולהפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.


זכויות קנייניות
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים המסופקים בידי Aupair.co.il לרבות עיצוב האתר, שמות וסימנים מסחריים, מודלים עסקיים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, מאגרי מידע,חומר שיווקי, טקסטים ו/או כל חומר אחר המופיע באתר או נוגע לו (להלן "הקניין הרוחני") הינם רכושה הבלבדי של Aupair.co.il ו/או ספקיה, אלא אם צוין אחרת במפורש .
המשתמש אינו רשאי להעתיק, להשתמש למטרת רווח, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, ו/או למסור לצד שלישי את הקניין הרוחני ו/או חלקו. אלא בכפוף לקבלת היתר מראש ובכתב מאת Aupair.co.il.


פרסום תכנים באתר בידי משתמש
פרסום תכנים באתר (לרבות מודעות, בתשלום או שלא בתשלום, פרטים אישיים, תגובות, מודעות בפורום ועוד) כפוף לשיקולי העריכה הבלבדיים של .Aupair.co.il חל איסור על המשתמש לפרסם באתר תכנים בלתי-חוקיים ו/או תכנים מסחריים ו\או  אשר נועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים בפעילות האתר ובמתן השירותים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש המבקש לפרסם תכנים באתר מתחייב ומצהיר בזאת כי:

1. הינו בגיר מעל לגיל 18.

2. למיטב ידיעתו התוכן אותו הינו מבקש להעלות לאתר הינו מלא, נכון, ומדויק.

3. הינו מאשר כי Aupair.co.il ו/או המבקרים באתר עשויים לפנות אליו על סמך החומר אותו פרסם באתר, והינו נושא באחריות הבלבדית לכך.

4. הפרסום באתר Aupair.co.il, אינו כולל דבר העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב,משמיץ, עוין או פוגע.

5. למיטב ידיעתו, אין בפרסום התוכן באתר משום עבירה על חיקוק כל שהוא כפי שיהיה במועד העלאת התוכן לאתר, לרבות על פי חוק זכות יוצרים 1911 וחוק הפטנטים תשכ"ז 1967.

6. אין בפרסום התוכן באתר משום פגיעה בזכות כלשהי של Aupair.co.ilו/או צדדים שלישיים.

7. הינו רשאי לפרסם את התוכן באתר והינו נותן לכל מאן דבעי לרבות Aupair.co.ilומשתמשים אחרים, רישיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל וכלל עולמי לעשות שימוש מלא בתוכן חינם וללא כל תמורה,

8. התוכן אינו מודעת חינם, מידע אינפורמטיבי שיווקי, LINK או כל מידע אשר יש בו בכדי להפנות את הגולש אל מחוץ לאתר.

9. כל תוכן העלול להטעות צרכן כלשהוא (בין אם הינו צרכן של Aupair.co.ilאו צד ג') , כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981

10. אין בתכנים בכדי לפגוע בצד ג' כלשהו, לרבות לעניין, פגיעה בשמו הטוב ו/או במוניטין של צד ג' כלשהוא, הוצאת לשון הרע על גורם כלשהו, פגיעה פרטיותו של גורם כלשהו. וכי אין בתכנים בכדי לעבור על הקבוע בכל חיקוק לרבות בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.

11. הפרסום הינו לשימושו האישי של המפרסם בלבד ואינו תוכן מסחרי או תוכן שנועד לפרסם שירות מסחרי כלשהו.


הצהרות והתחייבויות המשתמש
המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי Aupair.co.il כי לא יעשה שימוש לרעה בשירותים של Aupair.co.il . לעניין זה "שימוש לרעה" לרבות:

  • לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
  • שימוש מסחרי באתר.
  • חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין.
  • הפצת וירוס מחשב.
  • כל שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
  • כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י Aupair.co.il ו/או אחרים.
  • כל שימוש העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו'.
  • משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.שיפוי  ופיצוי

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים האחרים של תנאי השימוש, Aupair.co.il  היה וימצא כי המשתמש עושה שימוש מסחרי בשירותי Aupair.co.il, זכאית Aupair.co.il לתבוע את המשתמש בגין הפרת זכויות החברה ובגין כל
נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרם לחברה או למי ממשתמשיה.

בהסכמתו לתנאי השימוש מצהיר המשתמש כי שימוש מסחרי באתר מהווה בין היתר גזל סוד מסחרי, כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999,  וכי הינו מתחייב לפצות את Aupair.co.il  בגין כל פעולה שכזו ב-,100,000 ₪ בלא כל צורך בהוכחת נזק כלשהו לAupair.co.il


המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי Aupair.co.il כי ישפה את Aupair.co.il, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה ושלוחיה מיד עם קבלת הדרישה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו באתר ו/או בשירותי Aupair.co.il.


ניתוק או הפסקה של השירותים למשתמש
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים האחרים של תנאי השימוש, Aupair.co.il רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש (לרבות הסרת מודעת פרסום ו/או כרטיס לקוח), וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים המנויים לעיל:

1. המשתמש עשה או עושה פעולה או שימוש האסורים לפי תנאי השירות לעיל.
2. המשתמש עשה או עושה שימוש הגורם או העלול לגרום להפרעה למתן השירותים לכל גורם שהוא.
3. המשתמש עשה או עושה שימוש באתר או בשירותים באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית.

4. המשתמש עושה שימוש מסחרי באתר ו\או מפרסם עסק מסחרי אחר.     
5. על פי שיקול דעתה הבלעדי של Aupair.co.il קיים חשד סביר להתקיימות אחד מהתנאים האמורים בסעיף זה.


ניתוק המשתמש אינו מחייב הודעה מוקדמת למשתמש או מקנה לו זכות לקבלת פיצוי כלשהו. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים למשתמש, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. משתמש אשר ינותק ו/או יחסם ע"י Aupair.co.il, לא יהיה רשאי בעתיד להשתמש באתר ו/או במי משירותי Aupair.co.il, אף אם יבקש לפעול תחת אימייל אחר.


שימוש במידע והגנת הפרטיות
המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו שהשימוש באתר עשוי לכלול פיקוח ומעקב על פעולותיו באתר ונותן בזה את הסכמתו לכך ש- Aupair.co.il תוכל לבצע פיקוח ומעקב אחר שימושיו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה Aupair.co.il רשאית:

1. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים ל- Aupair.co.il מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור על חשאיות כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
2. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
3. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי Aupair.co.il בקשר עם המשתמש לצרכי Aupair.co.il.


המשתמש מאשר כי Aupair.co.il רשאית לעשות שימוש מסחרי בפרטי המשתמש לשם משלוח עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו ו/או רשימת דיוור ו/או SMS. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב ל- Aupair.co.il, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם. Aupair.co.il, מתחייבת כי כל שימוש במידע הנוגע למשתמש יהיה בהתאם לחוק, וכי לא תעביר פרטים המאפשרים את זיהוי המשתמש למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י תנאי שימוש אלה.


תשלום
השימוש באתר Aupair.co.il או בשירותים אינו כרוך בתשלום כלשהו ל-Aupair.co.il, אלא אם כן צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמת המשתמש לביצוע התשלומים כאמור.


מדיניות ביטולים
כל הסכומים סופיים ומוחלטים. אין החזר כספי לרוכש מנוי אשר לא ניצל את יתרת זכותו לחיפוש במאגר המידע, או אשר ביקש לבטל מודעה לאחר פרסומה באתר.

לא יינתן החזר למשתמש אשר המנוי שלו הופסק ו\או מודעתו נמחקה מהאתר, בשל התנהגות של המשתמש אשר הפרה את תקנון האתר. במקרה זה דמי המנוי או רכישת המודעה אשר שולמו לא יוחזרו.

ביטל המשתמש תשלום כלשהו המגיע לAupair.co.il בניגוד לאמור לעיל, לא יהיה תוקף לביטול, והמשתמש אף ישפה את Aupair.co.il על כל הוצאה או נזק אשר יגרם בגין כך.


הגבלת אחריות
בנוסף לכל תניית הגבלת אחריות ספציפית המופיעה בתנאי השירות או בחוק כלשהוא, מגבילה Aupair.co.il את אחריותה כלפי המשתמש ו/או צד שלישי כל שהוא כדלהלן:

1. Aupair.co.il, אינה אחראית כלפי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל נזק ישיר, תוצאתי, או נלווה, הנובעים מן השימוש בשירות או העדר יכולת להשתמש בשירות.
2. Aupair.co.il אינה אחראית לשלמות, בטיחות ואבטחת ציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.
3. במידה והשירותים כוללים קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. Aupair.co.il אינה אחראית לתוכן, ו/או לשירותים ו/או למוצרים המסופקים בידי גורמים או אתרים אחרים אליהם מוליך הקישור ואינה ממליצה, נותנת חסות או תומכת בתכנים ו/או בשירותים המוצעים על ידי אחרים ואינה אחראית בכל דרך לאמיתותם, דיוקם, תקפותם, שלמותם, איכות ביצועם או כל עסקה עליה יחתום המשתמש עם גורמים אלה.


בסעיף זה, "Aupair.co.il" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה,שלוחיה, סוכניה וכל מי מטעמה.


הגבלת השימוש
אתר Aupair.co.il נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשתמש אינו מורשה לערוך שינויים כלשהם באתר או בתוכן האתר וכן אינו רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר, בין בתשלום ובין שלא בתשלום. המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי ו/או אחר, במידע הקיים במאגרי הנתונים של Aupair.co.il שלא בהתאם לתקנון זה.המשתמש איננו רשאי לפרסם באתר מודעות אשר נועדו לקדם שירות מסחרי אשר אינו שייך לאתר. המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי בלבד בשירותי האתר ואינו רשאי ליאפשר לאחרים להשתמש בשירותים ו/או למסור לאחרים את פרטי המנוי הסודיים שלו (לרבות הסיסמה).

המחאת זכויות וחובות
Aupair.co.il רשאית בכל עת להמחות ולהסב לאחר את כל התחייבויותיה וזכויותיה,(לרבות הזכות לגבות כספים). המשתמש אינו זכאי להמחות את זכויותיו (ככל שיש לו כאלה) לאחרים.


סמכות שיפוט והדין
על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר ושירותי Aupair.co.il הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.